testo 512 差压仪 ( 0560 5122 )-压力表-成都戈迪仪器仪表网
设为首页 加入收藏 联系我们  
客服热线:18998454074 18998454075 13427527964 020-29123869 020-28947745
 
产品详细信息

testo 512 差压仪 ( 0560 5122 )的详细介绍

testo 512 差压仪

 
testo 512压力仪,可用于测量压力和风速,并可通过按键切换单位。
使用皮托管时, testo 512显示压力(200 hPa/mbar)和风速(量程达 100 m/s)。保护软套,防尘、防水、防撞击(选配)。

优点一览
  • 同时测量风速和压力
  • 6个可选择压力单位: hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg
  • 2个可选择风速单位: m/s, fpm
  • 内置密度补偿
  • 可调阻尼
  • 带标定证书
技术数据 - testo 512
 
存储温度
-10.0...70.0 °C
操作温度
0.0...60.0 °C
电池类型
 
电池寿命
120.0 h
重量
275.0 g
规格 (LxWxH)
57.0 x 191.0 x 42.0  mm
 
探头类型 (测量值)
量程
 
内置压力传感器
(压力)
0.0 ... 100.0 inH2O
精度 
+/-0.5% of f.v.  (0.0 ... 100.0 inH2O)
 
 
过载
+/-1000.0 inH2O  (0.0 ... 100.0 inH2O)
 
 
分辨率
+/-0.1 inH2O  (0.0 ... 100.0 inH2O)
内置压力传感器
(压力)
0.0 ... 200.0 hPa
精度 
+/-0.5% of f.v.  (0.0 ... 200.0 hPa)
 
 
过载
+/-2000.0 hPa  (0.0 ... 200.0 hPa)
 
 
分辨率
+/-0.1 hPa  (0.0 ... 200.0 hPa)
皮托管
(Flow)
10.0 ... 100.0 m/s
分辨率 
+/-1.0 m/s  (9.0 ... 100.0 m/s)
皮托管
(Flow)
33.0 ... 19650.0 fpm
分辨率 
+/-1.0 fpm  (0.0 ... 19650.0 fpm)

探头一览 - testo 512

简要描述 产品图片 量程 精确度 订货号    订购
皮托管,350mm长,连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速      0635 2145

附件一览 - testo 512 


简要描述 注释 订货号 订购
DKD标定证书/压力  差压和正压;11个标定点分布于全量程中 0520 0215
硅胶软管,5m长  最大承载700 hPa (mbar) 0554 0440
多功能夹及磁性夹  用于固定仪器  0554 0398
ISO标定证书/压力盒) 差压;5个标定点分布于全量程中  0520 0005
保护软套  防尘、防撞击  0516 0183
9V充电电池充电器  用于对0515 0025充电电池进行外部充电  0554 0025
仪器盒  用于安全有序地存放仪器和探头 0516 0182
9V 充电电池  代替电池  0515 0025